Vedtekter

Vedtatt av generalforsamlingen 20. mai 2006

 1. DALBO VEL, som er stiftet 24. juni 1928, har til formål å ivareta stedets og medlemmenes interesser.
 2. Medlem av vellet bør enhver blir som er grunneier og som bruker våre veier og tjenester.
 3. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen 15. juni og innkalles skriftlig med 6 – seks -ukers varsel.Forslag som ønskes behandlet, må være styret i hende senest 1 -en- måned før generalforsamlingen. Innkommende forslag sendes medlemmene senest 14 dager før generalforsamlingen. Forslagene skal fortrinnsvis være styrebehandlet før generalforsamlingen, og resultat av denne behandling sendes medlemmene sammen med forslaget.Innkallelsen skal inneholde dagsorden og saksliste. Som stemmeberettigede medlemmer regnes de som er innskrevet 3 -tre- måneder før generalforsamlingen holdes. Medlemskap og stemmerett betinges av betalt kontingent.På generalforsamlingen behandles:
  1. Årsberetning
  2. Revidert regnskap
  3. Budsjettforslag
  4. Innkommende forslag
  5. Valg på:
  a) leder, som velges særskilt for 2 år
  b) styremedlemmer, som velges under ett for 2 år
  c) revisor med varamann velges under ett for 1 år
  d) valgkomitee som velges under ett for 1 år
  e) arrangementskomite som velges under ett for 2 år

  Alle valg og forslag avgjøres med alminnelig stemmeflertall unntatt ved vedteksendringer, som krever 2/3 flertall av de fremmøtte. I tilfelle stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget unntatt ved valg. Alle valg foregår skriftlig hvis det er mer enn ett  forslag.

 4. Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det påkrevet eller når en fjerdedel av samtlige medlemmer innsender skriftlig krav om at en bestemt sak skal behandles. Senest 14 dager etter har styret å innkalle til ekstraordinær generalforsamling med minst 8 dagers skriftlig varsel til medlemmene som i innkallelsen gjøres kjent med det som skal behandles.Den ekstraordinære generalforsamlingen kan kun behandle den eller de saker som er nevnt i innkallelsen.
 5. Vellets anliggender ivaretas av det valgte styre, bestående av 6 medlemmer og 1 revisor med varamann, en valgkomite bestående av 2 medlemmer, og en arrangementskomite bestående av 5 medlemmer. Alle velges av generalforsamlingen. Lederen velges ved særskilt valg. Styret velger innen sin midte nestleder, sekretær og kasserer.Styrets funksjonstid er 2 år. Etter ett år trer to medlemmer ut av styret etter tur. Gjenvalg kan finne sted. Valgkomiteens funksjonstid er 1 år. Gjenvalg kan finne sted. Arrangementskomiteens funksjonstid er 2 år. Etter ett år trer to, henholdsvis tre medlemmer ut etter tur.Revisorenes funksjonstid er ett år. Gjenvalg kan finne sted.Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er tilstede. Alle avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

  Styremøte kan også kreves innkalt av to styremedlemmer. Også for slike innkalte styremøter gjelder de foran nevnte regler.

 6. Lederen har øverste kontroll i alle vellets anliggender og påser at vedtektene overholdes. Lederen innkaller til styremøter, og leder disse. Ordstyrer velges ved generalforsamlingens start og leder denne. Lederen kan være ordstyrer.Nestleder trer inn i lederens funksjoner i dennes fravær. Nestleder skal til enhver tid føre tilsyn med velles vannverk og motta alle henvendelser fra medlemmene angående dette.Sekretæren skal føre protokoll over alle styremøter og generalforsamlinger. Sekretæren skal i samråd med lederen føre vellets korrespondanse.Kassereren fører vellets regnskaper og medlemsfortegnelser. Kassereren er ansvarlig for innkommende pengemidler, som i den utstrekning disse ikke er nødvendig for driften, settes inn i sparebank. Videre skal kassereren sørge for inkasso av kontingent og vannavgift.

  I viktige tilfeller, særlig av økonomisk art, skal styret innkalle til ekstraordinær generalforsamling.

 7. Vellet forpliktes av lederen og ett styremedlem i fellesskap. Med forpliktende underskrifter som overnevnt, kan kassereren gi fullmakt til å disponere bankkontoen alene.Disposisjoner, pantsettelser og lignende av vellets faste eiendom, samt inngåelse av kontrakter og forpliktelser som ikke følger av det vedtatte budsjett eller annet vedtak, kan ikke finne sted uten etter fullmakt fra en generalforsamling.
 8. Vellets regnskaps- og driftsår avsluttes den 31. desember. Utbetalingsbilag skal være attestert av lederen.Til kontroll av styrets disposisjoner og regnskaper, skal revisjonen vår som helst i driftsperioden ha anledning til å forlange bøker og bilag forelagt til gjennomgåelse.
 9. Medlemmene betaler årlig en kontingent til vellet. Kontingenten fastsettes til enhver tid av generalforsamlingen. De medlemmer som har tilknytning til vannledningsnettet betaler videre en årlig vannavgift som fastsettes som forannevnt.Kontingenten og vannavgiften gjelder for driftsåret og skal være innbetalt til kasserer innen 1. mai. Hvis kontingenten og vannavgift etter ytterligere 30 dagers skriftlig varsel ikke er betalt, kan vanntilførselen stenges inntil avgiften er betalt.Oppsigelse av medlemskap og vannabonnement skal være skriftlig og styret ihende senest 31. desember for å bli effektiv for det følgende driftsår.
 10. Vellet kan ikke oppløses så lenge 5 –fem- medlemmer krever at det skal bestå.

ALMINNELIGE BESTEMMELSER
Ethver medlem er forpliktet til å holde seg a jour med og er underkastet de til enhver tid gjeldende vedtekter.

Tvil om fortolkning av vedtektene avgjøres av styret.

Avgjørelsen kan appeleres til generalforsamlingen, men kan ikke avgjøres ad juridisk eller rettslig vei.
ANGÅENDE VANNFORSYNING

For tilknytning til hovedledning betales en avgift som fastsettes av generalforsamlingen.

Enhver huseier er eier av sin stikkledning og er selv ansvarlig for mulig skade som kan inntreffe på samme.

Ingen har lov til å ha mer enn 1 stikkledning på hovedledningen.

Styret har rett til å innskrenke, eventuelt nekte hagevanning i lengere tørkeperioder, samt å fastsette bestemte vanningsdager for parselleierne.

ANGÅENDE VEIENE
Styre og Veiansvarlig skal forestå driften av veiene så lenge de ikke er overlatt til kommunen for drift og vedlikehold. Dette omfatter planlegging, bygging, utbedring, vedlikehold og daglig drift av veiene.

Grunneiere har ansvar for sine private innkjørsler, inkludert drensrør for grøft under innkjøringene, – og for drensrør fra eiendommen som ledes ut på velveiene.
Grunneier plikter å melde fra til veiansvarlig/styre om mangler eller feil på veien utenfor egen eiendom.

Skade på veianlegget som skyldes transport, ferdsel av gravemaskin og annet , skal straks utbedres av den ansvarlige. Som ansvarlig regnes både kjøretøyets eier og den som har bestilt transporten. Dersom pålegg om utbedringer ikke straks blir etterkommet av den ansvarlige, kan veiansvarlig samt styret la utbedringen utføres på hans regning, og dette kan gjennomføres uten opphold om skaden medfører utvikling til det verre, eller representere en fare for de veifarende og for sikkerheten. Den ansvarlige må først varsles og gis anledning til selv å utbedre skaden.

Dalbo Vel’s generalforsamling fastsetter avgift ved byggesaker eller andre skader på våre veier.