Info fra kommunen.

Hei Alle Sammen.

Har nå fått svar på noen av spørsmålene som vi hadde til Nesodden kommune.

Det var om mulighet for å bygge på boligen når det kom offentlig vann og kloakk, dette er svaret som vi fikk.

Svar.

Alle eiendommer regulert til LNF kan én gang få bygge på 5 m2 for våtrom. Du kan lese mer om dette i reguleringsplanbestemmelsene. Se punkt 5.4 bokstav b)

2. Hva skjer med gang og sykkelveien.

Svar.

Kommunen har ingen avsatte midler for utbygging av gang- og sykkelvei. Dette er ett rekkefølgekrav som skal løses av den som søker å utføre tiltak i planområdet.

3. Rekkefølgekravet.

Svar.

De vanlige opparbeidelseskravene og rekkefølgekravene i reguleringsplanen gjelder. Jeg anbefaler at du kontakter byggesaksveiledningen for videre veiledning om dette.

Skal se om vi får sjekket opp dette videre med riktig avdeling i kommunen

4. Hvordan er fremdriften.

Svar.

Vi holder for tiden på med å utrede finansieringen av prosjektet. Dette tar noe tid og grunnerverv avhenger av hva som blir bestemt rundt dette. Vi kommer tilbake til dere så fort vi har avklart dette. Det var det for denne gangen, så fort vi vet mer legges det ut.