Innlegg Velavisen. Veilys i private veier.

Velavisen nr 1 2019

Brøyting og veilys – igjen

 

Nesodden Velforbund har jobbet med veilys i private veier lenge. Vi har fått et godt forhold til kommunens ledelse i denne saken. Saken har imidlertid skapt mye engasjement og debatt blant velforbundets medlemmer. Senest i en ekstraordinær generalforsamling i januar hvor styret ønsket fullmakt til å jobbe videre med kommunen. Referat fra dette møtet finnes på våre hjemmesider; www.nesoddenvelforbund.no. I år er det valgår. Dette innlegget er et ønske til politisk ledelse i Nesodden Kommune de neste årene.

 

Oppsummering – historikk

Nesodden kommune vedtok hovedplan vei 2013-2023 i september 2013. Denne planen inneholder mye bra for utvikling av veier på Nesodden. P.t. jobbes det blant annet med gangvei langs Røerveien. Denne planen inneholdt også et lite avsnitt om brøyting og veilys i private veier. Dette punktet skapte mye debatt fra vellene og velforbundets side, men vi fikk ikke mye gehør fra politikernes side.

 

Samtaler ble innledet mellom administrasjonen i kommunen og velforbundet som representant for vellene. Administrasjonens kommentar i møter var at brøyting og drift av veilys i private veier hadde vært en ekstraservice fra kommunens side. For brøytingens del var det nok riktig. Kommunen overtok den fra de private etter en avtale tidlig på 1990 tallet og da avsluttet i 2013. Veilys i private veier har aldri tidligere vært driftet privat.

 

Brøytingen ble overtatt av veilagene. Det hører også med at etter omleggingen ble kostnadene for brøyting doblet både for kommunen og de private veiene, dvs. at kommunen sparte ikke penger på dette. Nesodden Velforbund og medlemmene mener fremdeles at brøyting bør være en kommunal oppgave. Vi representerer om lag en tredel av kommunens innbyggere.

 

I møter mellom kommunen og velforbundet var utgangspunktet fra kommunens side at veilyset var veilagenes eiendom i og med at de sto på veilagenes grunn. Ansvaret for vedlikehold kunne derfor, etter kommunens syn, overføres til veilagene direkte. Velforbundet var ikke enig i dette, og ønsket dokumentasjon av eierforholdet. Etter ganske lang tid ble dette dokumentert slik: Alt veilyset som var i tidligere Nesodden E-verk sitt eie, dvs. både på kommunale og private veier, ble overført vederlagsfritt til kommunen når e-verket ble solgt i 2000. Med andre ord, veilyset i private veier var kommunens eiendom, ikke veilagenes. Overføring av ansvar for vedlikehold er derfor ikke like rett fram.

 

Nesodden Velforbund og deres medlemmer har alltid hevdet at veilys er og bør være en offentlig kommunal oppgave. Det går på likhetsprinsippet og sikkerhet for beboerne generelt. Velforbundet har likevel i samtaler med kommunen diskutert mulighet for overføring til veilagene med bakgrunn i det politiske vedtaket fra 2013. Samtalene har konkludert med at før en overføring av eierskap kan finne sted må kvaliteten på det som overføres ha en akseptabel tilstand. Mange steder er den ikke det i dag. Likeledes er det krav fra staten at veilys må oppgraderes til led-lys for å spare strøm og forbruk av strøm må måles. Dette er ikke tilfelle i dag. Denne oppgraderingen er kostbar. I samtaler vedkjenner kommunen seg eierskapet og ansvar for oppgradering før eventuell overtakelse. Dette vil være gunstig for veilagene da de eventuelt vil overta et moderne veilysanlegg.

 

I det ekstraordinære møtet med medlemmene ønsket styret å få fullmakt til å fremforhandle en avtale for overføring, gitt det politiske vedtaket om dette. Møtedeltakerne var svært kritiske til dette. Forslaget ble nedstemt mot fem stemmer.  Møtedeltakerne mente dette var en så klar kommunal oppgave at siden de allerede var, og alltid har vært, eiere av lyset var kommunen forpliktet til å videreføre vedlikeholdet dersom ansvaret ikke ble overført.

 

Videre har Arbeiderpartiet i sitt valgprogram at det «Vi vil oppdatere veibelysningen i kommunen til moderne standard og gi kommunen ansvaret for all veibelysning på Nesodden». Varaordfører fra Høyre har også uttalt på Facebook at det er naturlig at dagens ordning fortsetter, også begrunnet med at driftskostnadene forventes å bli vesentlig lavere etter oppgradering. Oppgraderingen må kommunen likevel finansiere. Andre politiske partier på venstresiden har tidligere også uttalt støtte for dette synet. Muligheten for at dagens ordning hvor eierskapet og vedlikeholdet av alt veilys fortsatt er i kommunens regi etter valget er derfor tilstede.

 

Kommentarer fra velforbundets medlemmer

I det omtalte møtet framkom det mange innvendinger mot overføring av veilyset. Kort oppsummert:

 

Ingen er enig i vedtaket om at veilysene skal overdras til private veier. Derfor mener møtet at det ikke skal forhandles videre. Vedtaket må snus!

 

Dette skaper splid! Det vil vi ikke være med på!

 

Generelt er dugnadsånden overalt i landet på vei ned. Da er det feil å pålegge velene mere.

 

Det er stor skepsis rundt at kommunen skal drifte lysene. Vil de følge opp vedtakene? Blir lyspærer byttet? Blir stolper vedlikehold? osv. Erfaringsmessig forandrer kriteriene seg fra år til år og det er vanskelig å forholde seg til enkelte personer i administrasjonens løfter og påstander.

 

Noen foreslår at det ikke forhandles noe før valget og avvente til etter valget for å se hva som skjer. De politiske partiene må bearbeides. Det er ønskelig å se hva som skjer etter valget.

 

Andre mener det er lurt å fortsette dialogen med kommunen, for å få frem synspunktene fra kommunen og politikerne.

 

Et innspill og noen spørsmål til videre arbeide med saken er kommet:

  • Vil kommunen kun oppgradere veilysene dersom veilagene overtar de? Har de juridisk rett til å fraskrive seg ansvar for sikkerheten for ca 30% av Nesoddens befolkning?
  • Har kommunen en fremdriftsplan for vedlikehold frem til en ev. overtakelse?
  • Har kommunen en fremdriftsplan for oppgradering ved en ev. overtakelse?
  • Er det demokratisk at de som bor i såkalt private veier skal betale samme skatt til kommunen som de som bor i såkalt kommunale veier, når de i private veier ikke får tilbake samme service for skattepengene?
  • Burde ikke da de som må betale for drift av såkalt private veier kunne trekke disse ekstrautgiftene fra på skatten til kommunen? De som må betale selv for drift av veiene (og snart også lys) skal vel ikke være med å finansiere driften for de som får servicen som del av sin skatteinnbetaling? Det er ikke demokratisk.

 

Svar på disse kommentarer: Her stilles noen høyst betimelige spørsmål. Lovligheten i forhold til forvaltningsloven er sikkert utredet tidligere så der har vi neppe noe å hente – eller? MEN det er kommunevalg i september og dette er en sak som vi/velforbundet må kjøre sterkt, få noen større enn Amta på banen, jeg tror ikke dette er en unik Nesodden-sak. Og da mener jeg all veidrift (vedlikehold, brøyting, lys ++).Partiene må stilles til veggs så det synes. Det er ikke snakk om økte utgifter, bare en rettferdig fordeling av inntekter og utgifter (kommunale avgifter).