Referat fra ledermøte i NESODDEN VELFORBUND den 13.9.2018:

Referat fra ledermøte i NESODDEN VELFORBUND den 13.9.2018:

Referent: Grethe Marie Belboe

 

 

Bakgrunn for møtet:

I Hovedplan vei 2013-2023 står det bland annet at «Det anbefales at kommunen ikke yter ekstratjenester i form av vintervedlikehold og vedlikehold veilys til private veier». En arbeidsgruppe ble nedsatt bestående av representanter for kommunen og velforbundet for å komme fram til en praktisk overføring av ansvaret for veilys til veilagene. Det har vært en del utfordringer underveis.

 

Behandling:

Det ble avholdt et møte med ordfører og rådmann den 24. april d.å. Følgende ble oppsummert som mulige løsninger:

  1. Kommunen vil fortsetter som eier og driver av alt veilys
  2. Kommunen oppgraderer veilys i private veier til akseptabel standard, og veilagene overtar deretter.

 

Kommunen ordfører og rådmann uttalte at løsning 1 ikke er aktuelt.

 

Løsning 2 ble forelagt medlemmene i Nesodden Velforbund på årsmøtet. Dette var etter styrets syn en løsning som er gunstigs mulig for veilagene. Oppgraderingen medfører en stor kostnad for kommunen som veilagene da slipper. Årsmøtet delte ikke styrets syn. Det er ikke flertall i årsmøtet til å forhandle videre med kommunen med de kriteriene som ligger pr. dags dato. Medlemmene ønsket dette diskutert i vel og veilag lokalt.

 

Oppfordring:

Velene må kartlegge veilagene innenfor sitt område.

 

Det oppfordres derfor herved til at velene diskuterer dette med egne veilag. Velforbundet vil sette opp et møte etter sommerferien for å diskutere denne saken og komme til enighet.

 

Dette er en prinsipielt viktig sak som veilagene må ta stilling til. Inntil nå har Velforbundet forhandlet med kommunen etter oppdrag fra medlemmene. Veilagene er med noen få unntak ikke medlem av Velforbundet. Det er derfor viktig at dette tas alvorlig i de enkelte veilag. I ytterste konsekvens kan veilys i private veier bli stengt.

 

 

Referat fra møtet:

25 representanter og 18 velforeninger og veilag, derav 7 veilag, var til stede på møtet.

 

Kommunen ved rådmannen og ordfører, har anerkjent at de eier lysanlegget i de private veiene p.t. Dvs. at de i ytterste konsekvens kan bestemme seg for å slukke hele anlegget.

Styret i NVF har i en telefonsamtale før dette ledermøtet foreslått for rådmannen å trekke tilbake det politiske vedtaket i kommuneplanen, som handler om å overføre lysanlegget til veilagene.  Rådmannen svarte at det er flere utfordringer med dette og at dette ikke kommer til kan gjøres nå. Eksempelvis i forbindelse med at kommunen da vil eie et veilysanlegg på privat grunn.

Ledermøtet stiller seg positivt til at kommunen kan eie et slikt anlegg på veilagenes grunn.

Anlegget er til dels i elendig forfatning og må oppgraderes før det evt. blir aktuelt å overføre dette til veilagene. Elektroentreprenør sier nå at de kun kan «brannslukke» pga. den dårlige standarden.

Vi har 2 valg:

  1. Sitte stille og la det skure og gå til det blir helt mørkt og folk begynner å klage.
    2. Gå i dialog med kommunen og samarbeide med dem, slik at de oppgraderer i takt med beboernes interesser.

Det ble enstemmig vedtatt at styret skulle gå inn i samtaler med kommunen om å samarbeide, og bidra til å komme i gang med oppgradering, men ikke gå inn i noen avtale uten samtykke fra årsmøtet og fra veilagene. Det ble også besluttet å legge frem forslag om at kommunen fortsetter utskifting og vedlikehold inntil alt er på ny standard, og at kommunen deretter gjøres en ny vurdering av kostnadsbildet for fortsatt eierskap og vedlikehold. Dette legges så fram for en ny politisk vurdering om hvorvidt eierskapet skal overføres.

Hvis et forslag til avtale kommer opp, har styret i NVF ikke fullmakt til å inngå denne. Det må da innkalles til et ekstraordinært årsmøte og det må innhentes godkjenning fra veilagene. NVF har ikke juridisk ansvar i denne saken, da det er veilagene som er de juridiske eiere av veiene.


Krav fra ledermøtet:

Nettsiden på kommunen må endres, slik at det enkelt kan meldes inn feil i veilys også på private veier.

Velene må samarbeide med veilagene om å gå gjennom å si fra hvor det trengs lys. Ikke bare veier det kjøres på, men også plasser, stier og gangveier.

Kommunen må sørge for at det byttes lyspærer og at disse fungerer. Det er eiers ansvar, dvs. kommunen pt.

Kommunens innbyggere må bli informert om hva som skjer med lysanleggene i de private veiene. Dette burde jo egentlig være kommunens ansvar, men styret i NVF tar kontakt med Amta om saken.  Evt. også Nesoddposten, Signalen, Velavisen osv. Det er ønskelig at journalist vinkler saken slik at han/hun intervjuer noen som er i situasjon «ute i felten».

Når hele lysanlegget er oppgradert så må det gjøres en ny vurdering av kostnadsbildet for fortsatt eierskap og vedlikehold, og eventuell overdragelse tas opp til en ny politisk behandling. Vel og veilag må bli invitert til å ta del i denne behandlingen.

Nesodden 17.9.2018
Grethe Marie Belboe