Høringsuttalelse sendt til Nesodden Kommune.

images6BEHZ1LP

Uttalelse fra Dalbo vel ang. Reguleringsplanen for Dalbo/ Nordstrand.

 

 

Vi er glad for at vårt område nå blir tatt inn i reguleringplan for kommunen. Stort sett finner vi planen formålstjenlig. Vi ser at stedets egenart og verdi er godt beskrevet,

Området vårt er unikt, bratt, ulendt, idyllisk og med en ganske sammensveiset beboergruppe.

Dette er egenskaper vi ønsker å bevare. Vi ser at utvidelse av veiene kan bli en kilde til konflikt.

 

Vi har noen bemerkninger:

 

  1. Vi stiller oss undrende til at beboerne i området selv er forpliktet til å bekoste utbedring / opparbeidelse av vei utenom innkjørsel på egen eiendom. Dette vil vel gjelde ved opprettelse av nye veier og ikke eventuelle utbedringer av allerede eksisterende veier. Vi kan ikke «straffes» for at vi har en dårligere standard på veiene våre enn det kommunen vil ha.

 

 

  1. Når beboere med adkomst fra Hellaveien mister denne adkomsten, er det tenkt en ny vei parallelt med Dalåsveien. En av planskissene lager tilkjørsel inn fra Dalåsveien. Fra Dalbo vels side er det lite ønskelig med mer trafikkbelastning i Dalåsveien. Hvis det kommer til å bli anlagt en ny adkomstvei for beboerne i Hellaveien,er det ønskelig at den vil gå inn øverst i Dalboveien. Dette vil medføre minst ulempe for våre beboere. Fordi: Da vil denne veien bare gå over eiendommene til dem som bor i Hellaveien. Det at de vil måtte bruke noen meter av Dalboveienfor å komme inn i sin vei, er sterkt å foretrekke framfor den den løsningen som ligger til grunn i forslaget til Asplan Viak.

 

 

  1. Øverst i Dalboveien, nord for bekken, ligger to små hus. Det er pumpehusene til Dalbo- og Løkkåsen vannverk. Vi ber om at det blir tatt hensyn til dem under et arbeid med krysset Dalboveien / Hellaveien. Beboerne vil beholde vannverkene. Vannet kommer fra Dalatjernet, hvor vi har vann- og eierrettigheter. Vannet var en gang drikkevann. Nå kan dette vannet kun brukes til hagevanning, dette vi vil forbeholde oss retten til å forsette med. Under et arbeid med veiene, legging av vann og kloakk, ber vi om å bli kontaktet slik at vi kan få tatt vare på ledninger og rør for videre bruk. Det vil også sannsynligvis være nødvendig å stenge vannet under graving / arbeid med veiene.

 

 

  1. Kloakken er tenkt ført ned til sjøen fra krysset Dalboveien / kyststien, så ned til sjøen nærmere Fjellstrand, for så å kobles til pumpestasjonen ved Fjellstrand brygge. Dett er en ordning vi er godt fornøyd med. Det vil skåne Dalbo strand for plasseringen av et utførselsrør.

Vi viser til p. 5.7 Barn og friluftsliv.

Dalbo strand er viktig for vårt område. Stranda er et naturlig samlingspunkt for alle generasjoner. Men stranda er svært liten. Vi har bare en smal stripe å gå ut på.

 

 

  1. Reguleringsplanen gir kommunen rett til å kreve tilkobling til offentlig vann og avløp. Side 34.

Det er mange i vårt område med helt vanlig inntekt eller pensjon. De sitter på eiedommer som ofte har gått i arv i familien. Noen av våre beboere vil ha vansker med å finansiere dyre utgifter i forbindelse med vann og kloakk. Er det mulig med en ordning for enkelte beboere med kommunalt lån – med pant i eiendommen?

 

 

  1. Konsekvenser for enkelte tomteeiere;

Vi ser av veiplanen at enkelte beboere / tomteeiere kommer svært uheldig ut når / hvis veiene skal utbedres / utvides.

Det er vårt ettertrykkelige ønske at Nesodden kommune går i dialog med disse for å finne beste mulige løsning på problemene.

Vi vil be om at disse arbeidene med vann og kloakk og veiene vil føre til minst mulig ulempe for våre beboere. Dialog og samarbeid er vi alle tjent med fra dag 1.

 

Beboere / tomteeiere vil sende inn sine egne bemerkninger.

 

Beste hilsener fra

 

Dalbo vel v. leder

 

Stig Boysen