Referat fra 1. høringsmøte ang områdeplan for vann og avløp på Nordstrand og Dalbo

images6BEHZ1LPReferat fra 1. høringsmøte ang områdeplan for vann og avløp på Nordstrand og Dalbo:

Representanter fra kommunen: Ida Grotheim, Helga Trømborg , Gisle Totland. Status: Planforslag er sendt på første høring. Det er rom for justeringer etter frem mot neste høringsrunde. Her og nå skal forslaget forklares og deretter er det åpent for spørsmål. Dette er første versjon. Hensikten er å beskrive planen og svare på spørsmål.   Ida Grotheim: Viser kommunens «plandialog». På nesoddens nettsider finnes det en kartside: Follokart. Man kan melde inn sine merknader direkte i siden. Gå inn på Follokart i kommunens hjemmesider og søk på Nordstrand og Dalbo. Her ligger alle plandokumentene, og man kan melde merknader direkte. Dette er en omfattende plan. Pga at det drar med seg gang og sykkelvei. Det er et stort område. Høringsfasen er til for å gjøre gode endringer. Deretter kommer en ny høring. Vanskelig plankart, det er mange hensyn å ta, så det er ikke ferdig utarbeidet. Formålet er å rydde opp i vann og avløpssituasjonen. Planen er delt inn i to vann og avløpssoner: Sone 1 og 2. Reguleringsplanen styrers av kommuneplanen. Ulike felter har ulike bestemmelser. Nærmest fylkesveien tillater man mindre tomter og tettere bebyggelse. Altså høyere utnyttelse. Nesodden skal oppleves som en grønn vegg mot Oslofjorden. Derfor er det begrenset vilje til bebyggelse langs sjøen. Veien er et problem. Skal man øke utnyttelsen, blir belastningen på veiene større. Soner er også delt opp i forhold til kulturmiljøhensyn (H570). Gang og sykkelvei. Det har vært dialog med vegvesenet. Forutsetninger: Areal og eiendommer som blir berørt. Arealet skal være satt av og avklart i forhold til tomter. Vanskelig. Man ønsker ikke å sideforflytte veien. Derfor går man heller hardt til verks på eiendommer. Eiendommene langs Hellaveien: Adkomstene blir for bratte. Det legges derfor en parallell vei til Hellaveien. Det er vurdert mange alternativer. Det er strenge regler knyttet til fylkesvei. Vegvesenet skal godkjenne det. Derfor må det jobbes etter vegvesenets normer. Stor påvirkning for eiendommene. Kommunen vil ha innspill. Hvordan vil dere utvikle deres eiendom? Det skal bli nytt kryss i Hellaveien- Dalboveien. Det er for dårlig adkomstveier til eiendommer som har innkjøringer fra Hellaveien. Nytt kryss også i Nordstrandveien- Hellaveien. Renovasjonspunkter langs kommunale veier: Dalbovn, Kvistmyrvn, Nordstrandvn, Dalåsvn. 5 meter breie veier. Men dette er ikke ferdig utformet. Kommunal standard ønskes på disse veiene. Infrastruktur og vannmiljø: Reidun Isaksen ikke tilstede. Stedfortreder er Helga Trømborg. Vises et utkast. Kommunal vann og avløp skal legges ved de kommunale veiene. Utenom dette er det lagt opp til private løsninger. Det er fortsatt mange usikkerhetsmomenter. Ned med et kommunalt nett i ny adkomst. Sjøledning nord for Skallerud. Usikkert om det skal være kommunalt nederst i Dalboveien. Når planen er endelig vedtatt , så regnes det to år. Men dette henger også sammen med veiutbyggelse. Som igjen avhenger av grunneiere i forhold til å gjøre avtaler om å oppgi eiendom til vei. Man kan ikke ha et eget renseanlegg om du er i sonen som skal tilknyttes det kommunale. Anbefales å lese: Temautredninger Asplan Viak: Prinsipper for vann og avløpsløsninger. Hvis det tillates mange lokale rensesystemer: Erfaringene fra de lokale anleggene er at det koster mye for grunneierne. Hensikten med planen er å få avklart best mulig. Men et trykkavløp regnes som fullgodt anlegg. Spørsmål: Spørreskjema er det gått ut til alle. Folk har ikke fått innkalling til dette møtet. Det ligger mange gamle opplysninger mener kommunen. Spørreundersøkelsen for å finne ut om det var ønskelig å ha separate eller kommunale løsninger. I Bergstubben er deler av veien. Det skal lages et kart over sonene. LNF område i Dalbo er fordi man ikke kan lage en tilfredsstillende vei for helårsbolig. Ringen blir kommunale veier. Grunneier må betale veien? Hvem skal betale? –          Paragraf 18.1 eiendom kan ikke utbedres bebygges. Når veien er opparbeidet skal den overlates kommunen. Konsekvensen for tomteeierne blir forskjellig. Hovedprinsipp: Ja, det gjelder alle som bruker veien. Kommunen skal gi erstatning til tap av eiendom. Men ønsker man bruksendring fra hytte til bolig, er det normalt at man skal være med å bidra til veieopprettelsen. Pga dette er et kvalitetsløft for eiendommene. Det er en rekkefølgeplan som må følges. Dette er en skolevei. Og har høy prioritet hos fylkeskommunen. Det skal utredes planer. Innen 10 år skal disse farlige skoleveiene sikres. Vann og avløp er uavhengig av gang og sykkelvei. Må man avstå grunn og deretter betale for den grunnen som blir avstått. Bidrag kan være å avstå grunn. Det blir gjort avregning. Hvem skal betale den nye stikkveien? -De som skal bruke veien må betale den. Dette kravet kommer når det søkes om tiltak. Må det gjennomføres forhandlinger med hver enkelt tomteeier? -Ja. Erfaring fra Fagerstrand var at det ble gjort avtaler med hver enkelt. Men kommunen pleier å bruke. Alt dette må være avklart. Kan ikke eiendommene ved Hellaveien kjøre ut på gang og sykkelveien? -Statens vegvesen har da strengere standard for slike løsninger. Siden det finnes andre løsninger vil ikke dette være aktuelt. Statens vegvesen vil ikke gjøre Dalboveien envegskjørt pga at det ikke kan håndheves. Kan ikke States vegvesen påvirkes? -Håndbok 100 gjelder for vei. Vurderingene ligger hos vegvesenet når vi skal regulere fylkesveier. Det må argumenteres for hvorfor normene ikke blir oppfulgt. Kan slutten av Bergstubben også bli med på det kommunale opplegget? -Det oppfordres til å vise sin interesse for kommunen om man ønsker at dette skal skje. Kan man motsette seg bevaring av hus? -Nesodden har ikke noen bevaringsplan. Det oppfordres til å ta kontakt om man er uenige i dette. Kanskje man kan slippe eiendomsskatt i disse tilfellene? Sommervannet (ikke Dalbo) blir opprettholdt? -Nei, dette skal etter planen kobles ut. I denne planen skal gang og sykkelvei ligge på vestsiden av fylkesveien. I en avtale med kommunen om å avstå til vei, så er det en fastsatt pris tilsvarende 60 kr/m2. Ikke fast pris, men veiledende. Statens vegvesen kan kreve avkjørsel -sanering. Men dette drives nok i dette tilfellet av de som benytter veiene i dag. Området kan ikke utvikles kun med dispensasjoner. Vi er avhengige av at alle bidrar. Derfor oppfordres man til å komme med innspill til kommunen. Hvordan er det når man begynner å sprenge? Hvor stor er faren for at en borebrønn skal bli ødelagt i dette arbeidet? –          Mange brønner er dårlige allerede. Dette er i grunnen bakgrunnen for at man ønsker å utbedre drikkevanns-situasjonen. Når kommer arbeidet i gang? Sammenliknet med et område på Fagerstrand: For at kommunen skal sette i gang: 1 år for ny plan. Etter det er det grunneierne som er enten sinker eller fremskynder arbeidet. Hvis folk er raske og villige med å gjøre avtaler med kommunen, så går dette raskt. Hvor skal det sendes kommentarer: Merknader til planforslaget Merknader til planforslaget merkes med vår referanse i saken: 12/2336 og sendes skriftlig til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på e-post til post@nesodden.kommune.no innen 22.06.2015. Innspillene som kommer inn er grunnlaget for å bearbeide planforslaget og saks­fremstillingen før saken sendes videre til planutvalget. Vi har dessverre ikke kapasitet til å gi hver enkelt innsender et personlig svar, men vil kommentere innspillene samlet i vår fremstilling til planutvalget. Fra Nettsiden til kommunen     Referent Marcus Holme-Odden