NYE KRAV TIL VANN OG AVLØP

Referat fra medlemsmøte i Dalbo Vel tirsdag 20. oktober kl 18.00

Sted: Kantinen på kommunehuset, Varden

Kommunen arbeider med nye krav til vann- og avløpsanlegg og styret arrangerte i samarbeid med kommunen et medlemsmøte som tok opp de forskjellige problemstillingene knyttet til dette. Kommunens kantine var mer enn fullsatt etter svært god oppslutning fra medlemmene. To av kommunens sentrale medarbeider på dette området innledet Reidun Isachsen (assisterende teknisk sjef) og Lotte Elgåfoss (overingeniør (spredt vann og avløp)) orienterte om hva disse fremtidige tiltakene gikk ut på og hvilke konsekvenser det sannsynligvis vil få for eiendomsbesittere på Dalbo.

Årsaken til at de nye kravene kommer er at man ønsker å redusere den miljøbelastningen som noen av dagens anlegg innebærer, lokal forskrift krever visse tekniske løsninger og det innebærer etter alt å dømme at de mest forurensende anleggene må fjernes. Samtidig har man et overordnet mål om rent drikkevann til alle kommunens innbyggere. Over det hele svever også miljøkrav fra EU. Kommunen har registrert hva som finnes i dag av vann- og avløpsanlegg, brønner, toaletter etc. og vil snart sette i gang med detaljplanlegging av hva som skal eller bør skje. Det dreier seg om flere typer tiltak: – fjerning av de verste av dagens forurensere – legge til rette for oppgradering av vann- og avløpssystem i nåværende bebyggelse – legge til rette for utbygging på lang sikt av visse områder Detaljplaner omfatter også videre grunnundersøkelser som utføres av kommunen i samarbeid med innbyggerne.

Når kommunens planlegging er klar (2011?) vil beboerne få anledning til å drøfte de forslag kommunen legger frem. Her vil Dalbo Vel kunne være et felles talerør om det er hensiktsmessig. Det er ingen planer om ”større” utbygginger eller fortettinger på Dalbo, og man antar at det blir aktuelt med separate avløpsløsninger syd for Tjuvbekken. På lang sikt vil det etter alt å dømme bli regulert til boliger, men dette ligger langt frem i tiden fordi det i andre områder (eks. Spro, Svestad) ligger bedre til rette for dette. Kommunen mener at Dalbo egner seg bra for visse separate løsninger for avløp. For eks. kan naboer gå sammen om et mindre renseanlegg som under visse forhold kan slippe avløpsvannet ut i fjorden. Kommunalt regelverk vil gi rammer for dette og vise til praktiske alternative løsninger når detaljplanleggingsfasen er gjennomført.

Eventuell fremføring av drikkevann må skje fra overordnet kommunalt ledningsanlegg. I så fall vil kommunen kunne bygge ut i områder der det ligger til rette for det, og vil da la beboerne betale gjennom en tilknyttingsavgift, men kommunen antar at dette er lite aktuelt på Dalbo i overskuelig tid.

Det ble servert kaffe og wienerbrød til den fulltallige skare, og spørsmålene veltet frem under møtets siste del. Ulike interesser kan gi stor variasjon i hva våre medlemmer ønsker. Etter fleres oppfatning kan det se fornuftig ut at vi forbereder oss på mindre, lokale fellesløsninger og la den kommunale kverna kverne frem retningslinjer og forslag til løsninger.

Mange leverandører ønsker å ”hjelpe oss”, og det kan være fornuftig på visse betingelser, men vi bør kanskje vente til vi vet hva kommunen kommer til. Teknikken og rammebetingelsene utvikler seg også i mellomtiden. De som ikke har vann inn kan fortsette som de gjør, kravene er primært rettet mot dem som slipper vannet ut direkte og i strid med gjeldende regler.

Referat ved KMS

Mer informasjon her